Integritetspolicy

Lagen om särskilt stöd

Policy för Integritet och IT-säkerhet

För ALFEMA Care AB är våra kunders och anställdas trygghet och förtroende en av våra största prioriteringar. Förtroendet som vi fått utgör grunden för vår verksamhet och bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet.

Skyddet upprätthåller vi genom att behandla den information som anförtrotts oss på ett ansvarsfullt sätt. Då personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av ALFEMA Care, eller av någon annan för vår räkning, vidtar vi därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter (d.v.s skydd mot obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse av uppgifterna).

Denna policy beskriver hur ALFEMA Care på olika sätt försvarar ditt berättigade intresse av integritetsskydd. Här får du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur vi hanterar och skyddar den elektroniska kommunikationen på våra webbplatser samt hur du kan gå till väga om du vill framföra synpunkter eller klagomål till oss.

Personuppgiftsansvar

Personuppgiftsansvarig:
ALFEMA Care AB
Org.nr 556768-1159
Slakterigatan 10, 721 32 Västerås
Telefon 072-00 415 00

Personuppgiftshantering

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/ eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en kundrelation. Uppgifterna behandlas av ALFEMA Care för ingående, administration och fullgörelse av ingångna avtal, samt för att ALFEMA Care ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för ALFEMA Cares marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. ALFEMA Care kan också, komma att använda uppgifterna för informations- och marknadsföringsändamål, t.ex. nyhetsbrevsutskick.

Personuppgifter kan för vissa ändamål komma att lämnas ut till andra instanser. I vissa fall är ALFEMA Care skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Polismyndighet, Finansinspektionen, Skatteverket och försäkringskassa.

Personuppgifter (namn, adress, e-post, personnummer m.m.) som lämnas i samband med att du blir kund eller anställd hos ALFEMA Care, eller under rekryteringsprocessen, sparas endast så länge som det behövs, exempelvis av laglig skyldighet eller för att fullgöra avtal. När du avslutar din tjänst eller service hos oss så tar vi bort dina personuppgifter så fort vi kan.

Personuppgifter (namn, adress, e-post, personnummer m.m.) som lämnas i samband med beställningar av informationsmaterial (t.ex. nyhetsbrev) sparas bara så länge som du vill få informationen. Du kan alltid avregistrera dig genom att ringa oss, eller genom att följa denna länken.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Eftersom vi tar betalt för vissa kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Rätt att begära information

Kan jag få reda på vad som finns registrerat om mig hos ALFEMA Care?

Svar: Ja, du har rätt att begära ett så kallat registerutdrag. Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som ALFEMA Care behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig – av dig undertecknad – begäran till: ALFEMA Care, Slakterigatan 10, 721 32 Västerås

Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha informationsmaterial från ALFEMA Care eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift (men du kan även följa t.ex. avregistreringslänken i utskicket eller ringa eller maila om detta).

Hur vi skyddar din nätsäkerhet

Att hålla personlig information skyddad är ett stort och viktigt ansvar som åligger oss. Vi har därför vidtagit, och vidtar fortlöpande, en rad skyddsåtgärder som tillsammans bidrar till en mycket hög it-säkerhet.

Skydd mot datavirus upptäcker och förhindrar datavirus att ta sig in i ALFEMA Cares datasystem.

Så kallade brandväggar och ett flertal andra säkerhetskomponenter blockerar intrång från obehöriga. Brandväggar är säkerhetssystem som används för att skydda de datasystem som är uppkopplade mot Internet.

Säker informationsöverföring ser till att information inte kan åtkommas av obehöriga. Vi använder krypteringsteknologi, Secure Socket Layer (SSL), på de webbplatser där känslig information kan överföras. Med SSL-protokollet garanteras äktheten på servern genom ett digitalt id-certifikat som skickas till klienten. Efter det genereras en unik sessionsnyckel som används för att kryptera allt data som skickas mellan servern och klienten. Endast den klienten kan dekryptera informationen och känner även av om informationen förändrats på vägen.

Vi utvärderar ständigt nya framsteg på it-säkerhetsområdet för att försäkra oss om att vi alltid tillhandahåller dig ett fullgott informationsskydd.

Om lösenord:
Vi vill göra dig uppmärksam på att ingen anställd på ALFEMA Care kommer någonsin att kontakta dig för att få något av dina lösenord.

Vill du ha mer information:

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på:

ALFEMA Care

info@alfema.se
+46 072 00 415 00